ترويج زايمان طبيعي

 

كلاس آموزشي هتل بيمارستان گانديي به صورت رايگان روزهاي پنج شنبه در طبقه 12 كلينيك توسط كارشناسان مامائي به صورت عملي و تئوري برگزار مي گردد.

در صورت تمايل به شركت در كلاس ها به شماره تلگرام 09032383742 پيام ارسال نماييد.

 

بالا