بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي گاندي تهران به عنوان مركزي خصوصي درنظام سالمت ايران درحوزه هاي ارائه خدمات جامع و ايمن سلامت به مددجويان با استفاده از فناوري هاي نوين و كاركنان شايسته در راستاي تغيير نگرش جامعه به مراكز ارائه دهنده خدمات تشخيصي ودرماني درچهارچوب استانداردهاي ملي درمحيطي متمايز و آرام گام برميدارد.

چشم انداز بيمارستان

برآنيم انتخاب اول مددجويان درسطح شهرتهران تا يك سال اينده از نظر خدمات تشخيصي و درماني باشيم.

بیانیه ارزشهای بیمارستان گاندی

بيمار محوري / حفظ كرامت انساني / همدلي ومهرباني / تعهد به اصول اخالقي و حرفه اي/ احترام به آداب و فرهنگ ملل مختلف / نوآوري و خالقيت / كاركنان مداري / ساعي در حفظ و ارتقاء محيط زيست ارزشهاي بيمارستان گاندي ميباشند. 

1.    ما تلاش مي كنيم نيازهاي بيماران را به صورت تخصصي، اثر بخش و كارآمد تأمين كنيم.
2.    ما به كليه افراد جامعه، بيماران، خانواده آنها و همکاران خود احترام مي گذاريم. 
3.    ما به آداب و رسوم ملل و مذاهب مختلف احترام ميگذاريم.
4.    بهبود مداوم كيفيت خدمات براي ما بسيار مهم است.
5.    كاركنان دلسوز، متعهد و صادق كليد بهبود كيفيت خدمات اين بيمارستان است.
6.    ما تلاش مي كنيم تا به سطح تعالي در زمينه ارائه خدمات بيمارستاني دست يابيم.
7.    ما نسبت به جامعه مسئوليت پذير و پاسخ گو هستيم. 
8.    ما تلاش ميکنيم يك محيط كاري امن و سالم ايجاد كنيم تا بتوانيم به ارزشهاي فوق دست يابيم.
 

بالا