نحوه دسترسی به مدارک پزشکی

نگهداری و حفاظت از نسخه فیزیک پرونده مدارک پزشکی بیماران از تعهدات بیمارستان محسوب میشود. اطلاعات آن محرمانه و مطلق به شخص بیمار بوده، و بهره برداری از اطلاعات آن به لحاظ قانونی منوط به رضایت کتبی بیمار می باشد.

درخواست کتبی مدارک پزشکی

- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن بالای 18 سال: درخواست کتبی بیمار
- بیمار ترخیص شده از بیمارستان با سن زیر 18 سال و بیماران خاص: (بیماری که نسبت به اقدامات درمانی و شرایط خود هوشیاری ندارد مثل اغماء و جنون...) درخواست کتبی ولی یا نماینده قانونی وی (پدر، جد پدری، در صورت فقدان این دو، قیم نماینده قضایی بوده و می تواند به نمایندگی از محجور اقدام نماید. نحوه احراز ولایت اسناد سجلی و نماینده و در مورد قیم حکم قضایی مربوطه می باشد.)
- در موارد فوتی: نماینده قانونی و وراث به شرط داشتن گواهی انحصار وراثت مشمول این بند میگردند. 

سطح دسترسی به پرونده بالینی بیمار در درخواستهای برون سازمانی

- سازمانهای بیمه گر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی از سازمان بیمه گر و تائید رئیس بیمارستان می باشد.
- دادگستری و پزشکی قانونی: درخواست اصل یا کپی پرونده مدارک پزشکی بیمار با نامه رسمی از دادگستری یا پزشکی قانونی.
- کارفرمای بیماران ناشی از کار: دسترسی به کپی پرونده بیمار مرتبط با اجازه مرجع قضایی یا رضایت کتبی بیمار یا نماینده قانونی وی.
- بیمارستانها و مراکز درمانی دیگر: دسترسی به کپی پرونده با نامه رسمی و اجازه کتبی بیمار در این صورت کپی پرونده با اخذ رسید تحویل وی یا نماینده قانونی بیمار یا نماینده بیمارستان مقصد تحویل می گردد.

جهت دریافت مدارک پزشکی:

مراجعین محترمی که به صورت آزاد بستری شده اند، به منظور تهیه کپی مدارک پزشکی جهت بیمه، سه روز پس از ترخیص در روزهای شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8:00 لغایت 13:00 با شماره 42603000 داخلی 1003 تماس حاصل نمایند.
مراجعین محترمی که با بیمه تکمیلی بستری شده اند، به منظور تهیه کپی مدارک پزشکی جهت بیمه تکمیلی، در روزهای شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8:00 لغایت 13:00 با شماره 42603000 داخلی 1155  تماس حاصل نمایند.

بالا